INŻYNIER KONTRAKTU FIDIC

Wybranie Inżyniera-Konsultanta jest jedną z najważniejszych decyzji Zamawiającego, gdyż sukces przedsięwzięcia inwestycyjnego zależy w bardzo istotny sposób od jego kompetencji i zdolności.

Informacje na temat kontraktu FIDICKatastrofalnym błędem Zamawiających jest ustalanie kryterium cenowego jako najważniejszego podczas selekcji kandydatów na Inżyniera-Konsultanta, bez uwzględnienia ich kwalifikacji i jakości usług. W opracowaniu Wybór Według Zdolności (Selection By Ability), FIDIC proponuje rozsądne procedury wyboru Inżyniera -Konsultanta, sugerując jako najważniejsze kryteria doboru jego kompetencje techniczne, możliwości organizacyjne i system zapewnienia jakości.

Co to jest FIDIC

FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils to Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, która osiągnęła międzynarodowy autorytet i pozycję głównie dzięki opracowaniu publikacji posiadających podstawowe znaczenie dla realizacji inwestycji inżynieryjno – budowlanych. Wzory FIDIC dotyczące procedur przetargowych oraz zawierania umów i kontraktów budowlanych są zgodne z wymaganiami Banku Światowego, EBOR i PHARE (europejskie fundusze pomocowe – granty). Wzory te znajdują powszechne zastosowanie w kontraktach międzynarodowych, ale bywają często stosowane do zadań lokalnych w takich krajach jak Polska, gdzie brak jest własnych, uznanych wzorców podobnych do niemieckiego VOB, brytyjskiego JCT lub GMP czy amerykańskiego AIA.

Strony i osoby kontraktu FIDIC

Stronami kontraktu FIDIC są Zamawiający Employer i Wykonawca (Contractor). Inżynier Kontraktu FIDIC (Engineer Consultant) jest przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym przez niego do podejmowania działań i decyzji ekonomiczno – organizacyjnych oraz technicznych, związanych z realizacją kontraktu. Ze względu na zakres zadań Inżynier Kontraktu jest zwykle organizacją wieloosobową.

Inżynier Kontraktu FIDIC – zadania i obowiązki

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu FIDIC należy między innymi:

  • administrowanie kontraktem – zarządzanie przedsięwzięciem;
  • nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego);
  • kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy.

Do jego szczególnych zadań należy poświadczanie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz sporządzanie raportów dla Zamawiającego. Inżynier Kontraktu jest znacząco odpowiedzialny za terminowy przebieg budowy w zgodzie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Według starszych regulacji FIDIC do zadań Inżyniera Kontraktu należało także rozstrzyganie sporów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ale pod wpływem m.in. krytyki Banku Światowego i Funduszy Europejskich rolę rozjemcy przejęła niezależna Komisja Rozjemcza DAB Dispute Adjudication Board.

Wybór Inżyniera Konsultanta FIDIC

Wybranie Inżyniera-Konsultanta jest jedną z najważniejszych decyzji Zamawiającego. Sukces przedsięwzięcia inwestycyjnego zależy w bardzo istotny sposób od jego kompetencji i zdolności. Katastrofalnym błędem Zamawiających jest ustalanie kryterium cenowego jako najważniejszego podczas selekcji kandydatów na Inżyniera-Konsultanta bez uwzględnienia kwalifikacji i jakości usług. W opracowaniu Wybór Według Zdolności Selection By Abylity, FIDIC proponuje rozsądne procedury wyboru Inżyniera-Konsultanta sugerując jako najważniejsze kryteria doboru jego kompetencje techniczne, możliwości organizacyjne i system zapewnienia jakości.

Wzory kontraktów FIDIC – kontrakty i umowy budowlane

Conditions-of-Contract-for-Construction“Warunki Kontraktu na budowę” – czerwona książka
Conditions of Contract for Construction – red book
Zamawiający (inwestor) dostarcza kompletny projekt, zgodnie z którym Wykonawca realizuje roboty, a rozliczenie dokonywane jest zwykle metodą obmiarową. Umowa przenosi większe ryzyko na Zamawiającego.

Fidic-yellow-book“Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem” – żółta książka
Conditions of Contract for Plant and Design-Build – yellow book
Wykonawca realizuje roboty zgodnie z własnym projektem, a rozliczenie dokonywane jest na bazie ryczałtowej. Kontrakt jest zrównoważony pod kątem ryzyka.

Silver-book-fidic“Warunki Kontraktu na realizację EPC/pod klucz” – srebrna książka
Conditions of Contract for Construction – silver book
Wykonawca realizuje roboty zgodnie z własnym projektem, a rozliczenie dokonywane jest na bazie ryczałtowej z gwarancją stałości ceny. Umowa przenosi większe ryzyko na Wykonawcę.

model-services-agreement-fidic“Wzór umowy o usługach klient/konsultant”
Client/consultant model services agreement
Zalecany przez FIDIC wzór umowy o pełnienie funkcji Inżyniera-Konsultanta w kontraktach inżynieryjno -budowlanych realizowanych w oparciu o powyższe wzorce FIDIC.