INWESTOR ZASTĘPCZY – KIEROWNIK PROJEKTU

“Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar” – przysłowie japońskie

Zarządzanie projektem, inwestor zastępczy - PMJWarunkiem sukcesu gospodarczego jest umiejętność podejmowania dalekowzrocznych decyzji i ryzykownych przedsięwzięć, przy czym ryzyko należy utożsamiać z wolnym wyborem – nie z niepewnością (risicare z włoskiego oznacza odważyć się). Działalność inwestycyjno-budowlana ze względu na swój długi horyzont czasowy oraz złożoność techniczną, ekonomiczną oraz prawną z natury rzeczy wiąże się z ryzykiem, które może mieć wymiar tak finansowy jak i karny.

Fundamentalnym aktem prawnym normującym sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych jest ustawa z 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane”, którą uzupełnia czterdzieści osiem rozporządzeń. Uczestników procesu budowlanego, a w tym inwestora obowiązują ponadto akty prawne z zakresu przepisów BHP, a także związane z planowaniem przestrzennym, obrotem i gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska, prawem geodezyjnym, normalizacyjnym, wodnym, energetycznym i telekomunikacyjnym, ochroną dóbr kultury oraz praw autorskich czy wreszcie Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Kodeks Cywilny. Razem jest to zbiór około 200 aktów prawnych o randze ustawy lub rozporządzenia, których jeśli nie znajomość to choćby świadomość wydaje się być niezbędna w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych.

Zintegrowane zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym jest rozwiązaniem, które zapewnia skuteczną koordynację działań dla osiągnięcia pożądanych efektów technicznych i ekonomicznych przy optymalnym i kontrolowanym poziomie ryzyka. Komfort inwestora zapewnia profesjonalnie zorganizowany proces budowy i wsparcie merytoryczne. Należy zwrócić uwagę, że w świetle polskiego prawa, pomimo udziału projektanta czy kierownika budowy, to inwestor ponosi szczególną odpowiedzialność prawną, ponieważ jest on stroną postępowań administracyjnych i “Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Art. 18).